RobinsonLetní táboryPříměstské táboryLyžařské kurzyŠkoly v příroděO násVOLNÁ MÍSTAKontaktOn-line check-in

O nás > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Centrum Robinson, z.ú. (dále jen „CR“) jsou platné pro letní tábory, příměstské tábory, lyžařské kurzy a jiné obdobné sužby poskytované Centrem Robinson, z.ú., IČ: 05662214, se sídlem Táborská 2022, 252 28 Černošice, Česká republika, přímým zákazníkům.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a CR.

 

2. Předmět smluvního vztahu

2.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji poukazů na letní tábory, příměstské tábory, lyžařské kurzy a další obdobné akce pořádané CR.

2.2 Přehled akcí je nedílnou součástí webové prezentace CR na adrese www.ckrobinson.cz. Představuje soupis skutečností, které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi akce, zejména termín, cena, místo určení, ubytování, stravování, druh dopravního prostředku, ad. (dále jen „Web“).

 

3. Vznik smluvního vztahu

3.1 Smluvní vztah mezi kupujícím (dále jen „Zákazník“) a CR vzniká přijetím závazné objednávky, potvrzením přijetí ze strany CR a uhrazením úplné ceny akce nebo zálohy zákazníkem.

3.2. Objednání akce Zákazníkem

 1. Objednání akce je možné provést elektronickou přihláškou na webových stránkách CR, po řádném vyplnění všech povinných polí elektronické přihlášky a jejím odeslání elektronickou cestou.
 2. Odesláním přihlášky Zákazník zároveň potvrzuje, že je seznámen s obsahem obchodních podmínek a vyslovuje souhlas s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. Přijetím přihlášky se CR zavazuje rezervovat Zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě dle sjednaných podmínek.
 4. K platnému uzavření smluvního vztahu dochází teprve uhrazením plné ceny akce nebo zálohy zákazníkem, nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí přihlášky CR.
 5. V případě, že rezervace služby není ve stanovené lhůtě Zákazníkem potvrzena doručením platby na účet CR, vyhrazuje si CR právo nabídnout službu jinému zájemci.

3.3. Zákazník má právo na poskytnutí služeb až teprve úplným zaplacením ceny akce.

 

4. Platební podmínky

4.1 Zákazník je povinen uhradit cenu akce před jejím zahájením. Úplným zaplacením ceny se rozumí den připsání platby na účet CR.

4.2 Zákazník je povinen uhradit plnou cenu akce nejpozději 60 dnů před zahájením akce. Při porušení této povinnosti má CR právo od smlouvy odstoupit. Náklady spojené se zrušením účasti Zákazníka hradí Zákazník. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením akce je Zákazník povinen uhradit plnou cenu již při vzniku smluvního vztahu.

4.3 Poplatky za změny v rezervaci a odstoupení od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned.

4.4 Ceny, uvedené na Webu u nabídky jednotlivých služeb, jsou cenami smluvními. Ceny zahrnují především dopravu, ubytování, stravování, program během akce, nebo i další Zákazníkem zakoupené doplňkové služby a další poplatky a příplatky.

4.5 Ceny nezahrnují zejména

 1. cestovní pojištění (může být součástí objednávky)
 2. náklady spojené s ošetřením a léčením v externích zdravotnických zařízeních, jakož i dopravu z těchto zařízení zpět na místo čerpání poskytnutých služeb, příp. v odůvodněných případech dopravu Zákazníka domů (není-li tato služba sjednána)
 3. náklady za nadstandardní léky a přípravky použité pro léčbu během čerpání služeb

4.6 CR má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu akce, pokud dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny akce v průměru o více než 10 %, pokud dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo pokud dojde ke zvýšení cen potravin. V těchto případech je CR povinna tyto skutečnosti Zákazníkovi písemně oznámit na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě nejpozději 21 dní před zahájením akce. Zákazník je oprávněn od smlouvy za těchto nových podmínek odstoupit. Pokud tak neučiní ve lhůtě 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny akce, vyslovuje tím souhlas s novou cenou akce a vzniká mu povinnost uhradit navýšení ceny akce bez zbytečného odkladu.

4.7 Je-li CR nucena zvýšit cenu akce za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.

 

5. Práva a povinnosti Zákazníka

5.1 K základní právům Zákazníka patří zejména:

 1. právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb
 2. právo požadovat nejpozději 7 dnů před zahájením akce dodatečné informace, pokud nebyly obsaženy na Webu, které jsou CR známy, a které se předmětně dotýkají zaplacených služeb
 3. právo být seznámen s případnými změnami akce, rozsahu služeb a ceny
 4. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením akce odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v čl. 11
 5. právo na reklamaci vad v souladu s čl. 12
 6. právo na ochranu osobních údajů, která jsou obsahem smlouvy, příp. dalších dokumentů, před nepovolanými osobami
 7. právo v dostatečném předstihu oznámit změnu v osobě účastníka akce namísto původního Zákazníka uvedeného v přihlášce

5.2 K základním povinnostem Zákazníka patří:

 1. poskytnout CR součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v přihlášce a předložit potřebné doklady podle konkrétních požadavků CR
 2. nahlásit účast cizích státních příslušníků
 3. bez zbytečného prodlení oznámit CR své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb
 4. mít u sebe všechny doklady požadované pro nástup na akci, vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat sami
 5. převzít od CR doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu. Pokud se Zákazník nedostaví do stanoveného času odjezdu, je povinen si odvoz zajistit sám a na vlastní náklady
 6. zaplatit cenu sjednaných služeb v souladu s čl. 4 obchodních podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení
 7. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních Zákazníků, dodavatelů služeb nebo CR, a uhradit případnou škodu, kterou způsobil
 8. řídit se pokyny delegáta či jiné osoby určené CR a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy dopravců a ubytovatelů, příp. předpisy platné v navštívené zemi
 9. splnit podmínky stanovené CR, zejména podmínku odpovídajícího zdravotního stavu Zákazníka, který neohrozí ostatní Zákazníky, tj. stavu bez vážných pohybových a zdravotních omezení (stvrzených kupř. Prohlášením o bezinfekčnosti a Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích a školách v přírodě)
 10. dodržovat další podmínky stanovené CR a řádem ubytovacího zařízení pro nezletilé Zákazníky, především zákaz držení a užívání alkoholu, cigaret, omamných a psychotropních látek a jedů, zbraní, časopisů či jiných předmětů s erotickou tématikou
 11. dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavateli služeb
 12. v případě odstoupení od smlouvy tuto skutečnost písemně oznámit CR a zaplatit odstupné dle čl. 11

 

6. Práva a povinnosti CR

6.1 CR je povinno řádně a pravdivě informovat Zákazníka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou jí známy, a které jsou pro Zákazníka důležité. Zejména je povinna informovat Zákazníka v přiměřené lhůtě (stanovené v odst. 10.2) o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu Zákazníků, či jiné obdobné podmínky.

6.2 CR není povinno poskytnout Zákazníkovi plnění nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.

6.3 CR přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika, ad.), které nezletilý Zákazník svěřil do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si takový Zákazník ponechal u sebe, nenese CR odpovědnost. Zletilý Zákazník je za své cennosti plně odpovědný a CR nenese žádnou odpovědnost za tyto cennosti.

6.4 V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na akci bude u Zákazníka zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si CR právo nepřijmout Zákazníka k pobytu až do účinného odstranění pedikulózy. .  

7. Práva a povinnosti jiných dodavatelů služeb

7.1 Mezi práva a povinnosti v kompetenci jiných dodavatelů služeb poskytovaných v rámci akce (zejména správy ubytovacího zařízení), které CR nemůže nijak ovlivnit, patří zejména

 1. dispozice bazénem, je-li součástí nabízených služeb
 2. funkčnost a ovládání topení
 3. určení času nástupu a opuštění ubytovacího zařízení
 4. rozdělení ubytovacích kapacit
 5. právo obsadit zbývající kapacitu ubytovacího zařízení jinou skupinou osob, pokud je počet zákazníků, pro něž je ubytovací zařízení rezervováno, výrazně nižší, než je kapacita ubytovacího zařízení
 6. forma servírování jednotlivých jídel
 7. v rámci možností stavu vozovky a povětrnostních podmínek zabezpečit příjezd autobusu až k ubytovacímu zařízení, příp. zajistit alespoň odvoz zavazadel
 8. úklid společných prostor a sociálního zařízení, případně po dohodě i jednotlivých pokojů, je-li to místní zvyklostí

 

8. Smlouva

8.1 Smlouvou se CR zavazuje, že Zákazníkovi poskytne objednané služby a Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

8.2 Smlouva obsahuje zejména:

 1. označení smluvních stran
 2. vymezení akce odkazem na číslo akce nebo jiné označení na Webu
 3. cenu akce včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy
 4. způsob, jakým má Zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti CR
 5. výši odstupného, které je povinen Zákazník CR uhradit při odstoupení od smlouvy
 6. případné další informace o platbách za služby, dopravu, ubytování, stravování, ad., není-li jejich cena již zahrnuta v ceně akce
 7. podmínku realizace akce dosažením minimálního počtu zákazníků, případně jinou podmínku (věkové omezení, zdravotní stav, ad.), je-li stanovena, a lhůtu, ve které nejpozději musí CR Zákazníka písemně informovat o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu Zákazníků, pokud se liší od lhůty stanovené v odst. 10.2

8.3 Smlouva je uzavřena odesláním přihlášky elektronickou cestou a uhrazením plné ceny Zákazníkem.

 

9. Rozsah sjednaných služeb a jejich změny

9.1 Pro rozsah sjednaných služeb je závazný jejich rozpis uvedený na Webu, na který odkazuje smlouva či nabídka. Tyto dokumenty mohou stanovit i služby nad rámec Webové nabídky (kupř. dopravu vlastním dopravním prostředkem CR v odůvodněných případech – viz odst. 4.5 písm. b), aj.).

9.2 Změny sjednaných služeb před zahájením akce:

 1. nastanou-li nezaviněné okolnosti, které CR brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek a vznikne tak nutnost z objektivních příčin před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy (změna programu, druhu dopravy, místo konání, ad.), je CR povinna dotčené změny oznámit Zákazníkovi bez zbytečného prodlení. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CR povinna i toto zohlednit.
 2. Zákazník má právo rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo s navrhovanou změnou souhlasí. Pokud Zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
 3. v případě jeho odstoupení se postupuje v souladu s ustanovením odst. 10.4.
 4. dojde-li vlivem mimořádných událostí ke zpoždění, které nemůže CR ovlivnit, vyhrazuje si CR právo případné změny trasy, dopravní společnosti, druhu dopravy. CR nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány. Tyto změny nemohou být ani důvodem k odstoupení od smlouvy nebo reklamaci poskytnutých služeb.
 5. změny smluvních podmínek na základě přání Zákazníka (změna osobních údajů, místa odjezdu, zkrácení doby pobytu, apod.) včetně poplatků za tyto úkony podléhají dohodě smluvních stran.

9.3 Změny sjednaných služeb po zahájení akce:

 1. jestliže po zahájení akce CR nemůže poskytnout služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, je povinna bez zbytečného odkladu operativně provést taková opatření, aby mohla akce pokračovat (náhradní program, služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám). CR je v takovém případě povinno upravit cenu služeb v závislosti na uskutečněných změnách. Nároky budou řešeny individuálně.
 2. nelze-li pokračování akce zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, je CR povinna vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.
 3. pokud nelze pokračování akce zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality nebo Zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CR povinno bez zbytečného odkladu vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně a to včetně poskytnutí dopravy zpět na místo odjezdu.

 

10. Odstoupení CR od smlouvy

10.1 CR je oprávněno zrušit akci a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.

10.2 CR je oprávněno zrušit akci, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je stanoven na Webu. Zrušení akce je CR povinno oznámit Zákazníkovi nejpozději ve lhůtě 20 dní před zahájením akce a je povinna bez zbytečného odkladu vrátit Zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny akce.

10.3 CR má dále právo zrušit akci nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat. CR má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je CR povinna učinit veškerá opatření k dopravení Zákazníka zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

10.4 Odstoupí-li CR od smlouvy z důvodu zrušení akce, má Zákazník právo požadovat, aby mu CR na základě nové smlouvy poskytla jinou akci či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CR takovou akci či služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CR povinno bez zbytečného odkladu vrátit Zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny akce či služeb.

10.5 Zruší-li CR akci ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit Zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny akce. CR se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení akce došlo z důvodů uvedených v odst. 10.2 a 10.3.

10.6 CR je oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností Zákazníka či účastníka akce, plynoucích ze smlouvy nebo Obchodních podmínek odst.4.1., odst. 4.2, odst. 5.2, odst. 6.4, čl. 13 a odst. 14.4. V takovém případě Zákazník pozbývá nároku i na poměrnou část ceny služeb, které nebyly čerpány, a je povinen nahradit CR náklady vzniklé v souvislosti s dopravou Zákazníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.

 

11. Odstoupení Zákazníka od smlouvy

11.1 Zákazník je oprávněn kdykoli před zahájením akce od smlouvy odstoupit.

11.2 Odstoupení musí být provedeno písemně doporučeným dopisem na adresu CR nebo elektronicky na e-mail CR, a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu.

11.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení CR.

11.4 Není-li důvodem odstoupení Zákazníka od smlouvy porušení povinností na straně CR, stanovených smlouvou, je Zákazník povinen zaplatit CR odstupné dle následujícího článku.

11.5 V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy je Zákazník povinen uhradit odstupné (storno poplatek) spojený se zrušením akce. Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu na akci: více než 60 dnů 500,– Kč/os. 60–46 dnů 30 % z celkové ceny akce 45–31 dnů 50 % z celkové ceny akce 31–16 dnů 80 % z celkové ceny akce méně než 15 dnů 100 % z celkové ceny akce

11.6. Při zajištění náhradního účastníka v souladu s odst. 5.1 písm. g) neúčtuje CR žádný storno poplatek.

11.7 Nenastoupí-li účastník na akci bez předchozího odstoupení Zákazníka od uzavřené smlouvy, je Zákazník povinen uhradit 100 % předem stanovené celkové ceny.

11.8 Pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy.

11.9 CR má právo započítat příslušnou výši storno poplatku oproti složené záloze, k čemuž dává Zákazník výslovný souhlas.

 

12. Reklamace, odpovědnost za škody

12.1 Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě.

12.2 V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká Zákazníkovi právo na reklamaci.

12.3 Právo z odpovědnosti za vady musí Zákazník uplatnit u CR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení akce, nebo v případě, že se akce neuskutečnila, ode dne, kdy měla být akce ukončena podle smlouvy, jinak právo zaniká.

12.4 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u delegáta CR nebo jiného pověřeného zástupce tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. CR postupuje tak, že nabídne náhradní službu či jinou odpovídající kompenzaci.

12.5 Pokud se vadu nepodaří odstranit, sepíší delegát CR, případně jiný pověřený zástupce CR se zákazníkem reklamační protokol, který musí zákazník předložit při uplatnění reklamace.

12.6 Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

12.7 Předmětem reklamace jsou pouze zpoplatněné služby, jež jsou součástí smlouvy.

12.8 CR je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se se Zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

12.9 CR neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce, případně neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

12.10 CR neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou či poškozením zavazadla. Náhradu škody lze uplatňovat u dopravní společnosti nebo správy ubytovacího zařízení.

12.11 CR nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si Zákazník objedná na místě. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé Zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Pokud se vyskytnou případy způsobené třetí stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, apod.), CR je od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace vůči Zákazníkovi zcela osvobozena.

 

13. Přepravní řád

13.1 Přeprava zavazadel

 1. k přepravě jsou přijímána pouze taková zavazadla, která svým charakterem nepoškodí a nezašpiní zavazadla ostatních cestujících
 2. u přepravy objemného sportovního vybavení je nutná předchozí domluva s CR
 3. za poškození zavazadla během přepravy zodpovídá dopravce. Případné reklamace je třeba uplatňovat u dopravce, nikoli u CR.
 4. za obsah přepravovaných zavazadel CR ani dopravce neručí.

13.2 Přeprava osob

 1. cestující jsou povinni udržovat v dopravním prostředku pořádek
 2. cestující jsou povinni během jízdy dbát pokynů delegáta CR a řidiče autobusu
 3. v autobusu není dovolena konzumace jídla (není-li delegátem CR výslovně povoleno). Pro tento účel je na trase vždy, vyjma jízd na krátkou vzdálenost, vyčleněna speciální přestávka. V případě naléhavé potřeby cestujících (nevolnost, potřeba WC, atd.) autobus zastaví na hygienickou přestávku na nejbližším vhodném místě, které určí delegát, tak aby nebyla narušena bezpečnost cestujících a silničního provozu.
 4. v případě nevhodného chování cestujících či poškozování autobusu má delegát i řidič autobusu právo cestujícího z dopravního prostředku vykázat, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb dle odst. 10.6.
 5. V případě dopravy vlakem nebo jiným dopravním prostředkem se jednotlivá stanovení užijí ve vztahu k jednotlivým účastníkům akce obdobně.

 

14. Pojištění zákazníka

14.1 Součástí akce není cestovní pojištění zákazníka.

14.2 Zákazník má možnost uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CR. CR na vyžádání Zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

14.3 Pojištěním Zákazníka vzniká vztah výhradně mezi Zákazníkem a pojišťovnou. Zákazník řeší pojistnou událost přímo s pojišťovnou.

14.4 Pokud Zákazník nevyužije možnosti uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CR nebo pokud Zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. V takovém případě může CR bez náhrady odstoupit od smlouvy, případně vyloučit Zákazníka z pobytu.

14.5 Úrazové připojištění a pojištění storno poplatku zprostředkuje CR na výslovnou žádost Zákazníka a jeho cena je nad rámec celkové ceny za sjednané služby.

 

15. Zpracování osobních údajů zákazníků

15.1 V rámci své činnosti zpracovává CR osobní údaje zákazníků, přičemž při takovém zpracování postupuje zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

15.2 Informace o zpracovávaných údajích, o zásadách nakládání s nimi a o právech zákazníků jsou uvedeny na webu CR na adrese www.ckrobinson.cz.

 

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021.

16.2 CR si vyhrazuje právo na změny v těchto obchodních podmínkách v souladu s obchodním zákoníkem.

16.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy či závazné objednávky a jsou volně k dispozici v kanceláři Centra Robinson nebo na internetové adrese www.ckrobinson.cz.

 

Centrum Robinson
Telefon: +420 777 500 200 , E-mail: info@ckrobinson.cz
Nastavení cookies

INFOLINKA

Po-Pá 9.00-18.00

INFOLINKA - Jitka Novotná

Jitka Novotná

777 500 200

Kontaktujte nás