RobinsonLetní táboryPříměstské táboryLyžařské kurzyŠkoly v příroděO násVOLNÁ MÍSTAKontaktOn-line check-in

O nás > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Zapsaný ústav, Centrum ROBINSON, z.ú., se sídlem Táborská 2022, 252 28 Černošice, IČ: 05662214, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 520 (dále jen „Centrum ROBINSON“), v rámci své činnosti zpracovává vaše osobní údaje, přičemž při takovém zpracování postupuje zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy Vás, případně Vašich rodinných příslušníků, pokud jste nám poskytli jejich osobní údaje.

 

Správce osobních údajů:

 

Centrum ROBINSON
Kontaktní údaje:
e-mail: info@ckrobinson.cz
tel.: 777 500 200

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 1. Jednání o uzavření smlouvy a plnění na základě smlouvy,
  • osobní údaje nutné pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy;
 2. Splnění zákonem stanovených povinností
  • zejména plnění povinností souvisejících s evidencí účetních a jiných dokladů;
 3. Zdokumentování průběhu konaných akcí prostřednictvím fotografií a videozáznamů
 4. Marketingové účely
  • zasílání obchodních sdělení, jejichž prostřednictvím budete informování o nových akcích a nabídkách, které by vás mohly zajímat;

 

Zpracování v rámci uzavření a plnění smlouvy

 

Osobní údaje rodičů:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • číslo bankovního spojení

 

V případě úhrady faktury zaměstnavatelem rodiče

 • jméno a příjmení, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
 • obchodní firma
 • IČ a DIČ
 • adresa sídla
 • číslo bankovního spojení
 • jméno a příjmení zaměstnaného rodiče

 

Osobní údaje dětí přihlašovaných na tábor nebo jinou akci

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • informace o požadovaném stravování dítěte
 • údaje o zdravotním stavu patřící do zvláštní kategorie osobních údajů v rozsahu „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ a „Potvrzení o bezinfekčnosti“ dle platných zákonů, a informace o alergiích, dietách, a jiných zdravotních omezeních

 

Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů budou zpracovány za účelem dle čl. 9 odst. 2. písm. i) Nařízení.

 

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

Zpracování v rámci účasti dítěte na pořádaných akcích

 

V rámci konaných akcí jsou pořizovány fotografie a videozáznamy zachycující podobiznu dětí, přičemž tyto jsou pořizovány za účelem dokumentace průběhu konaných akcí. Pořízené fotografie a videozáznamy jsou po konání akce k dispozici rodičům dětí.

Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, případně pak § 84 a násl. Občanského zákoníku.

Tyto osobní údaje budou Správcem uchovány po dobu 10 let od jejich pořízení.

 

Zpracování v případě komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře

 

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • případně další osobní údaje sdělené v textu dotazu

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem jednání o uzavření smlouvy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od kontaktování.

 

Zpracovatelé

 

V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:

 • poskytovatelé e-mailingových služeb
 • poskytovatelé analytického a e-mailingového softwaru
 • poskytovatel webhostingu

 

Zpracování za marketingovými účely

 

Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní.

 

V případě zasílání obchodních sdělení fyzickou poštou takové zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, tedy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

V případě, že jste k tomu udělili souhlas, budeme vám zasílat obchodní sdělení i pro jiné zboží i služby. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo od posledního nákupu zboží nebo odběru služeb.

 

Vaše práva

 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám Nařízení garantuje následující práva:

 

 1. Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:
  • účelu zpracování,
  • kategoriích dotčených osobních údajů,
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,
  • plánované době uložení osobních údajů,
  • veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování
  • požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 2. Máte právo vzít zpět udělený souhlas.
 3. Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 4. Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
 5. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 6. Máte právo na přenositelnost osobních údajů.
 7. Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo prováděného za účelem přímého marketingu.
 8. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz. Dále máte a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením

 

Souhlas s použitím fotografie na webu

 

Uzavřením smlouvy udělujete souhlas zapsanému ústavu Centrum ROBINSON, z.ú., se sídlem Táborská 2022, 252 28 Černošice, IČ: 05662214, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 520 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaši podobiznu zachycenou na fotografii.

 

Podobizna bude zpracována zveřejnění na webových stránkách Správce za účelem prezentace činnosti Správce po dobu trvání smluvního vztahu nejméně však po dobu 2 let .

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní stažení fotografie obsahující podobiznu z webových stránek Správce.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • správce webu
 • poskytovatel webhostingu
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

 

 

 

Centrum Robinson
Telefon: +420 777 500 200 , E-mail: info@ckrobinson.cz
Nastavení cookies

INFOLINKA

Po-Pá 9.00-18.00

INFOLINKA - Jitka Novotná

Jitka Novotná

777 500 200

Kontaktujte nás